Um den Besuchern unserer Website deren Nutzung zu erleichtern, setzen wir Cookies ein. Mit dem Besuch unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass auf Ihrem Computer Cookies platziert werden. Die Verwaltung der Cookies können Sie in den Einstellungen Ihres Browsers ändern.
+420 416 823 174
export@meva.eu

» GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MEVA-TEC S.R.O. ÚČINNÉ OD 01.07.2014

 

Čl. 1 - úvodní ustanovení, předmět úpravy a plnění

1.1   Úvodní ustanovení. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky právních vztahů v souvislosti s realizací dodávek zboží (dále také jako „Předmět úpravy“) mezi společností MEVA-TEC S.R.O. , se sídlem Roudnice nad Labem, Chelčického 122, IČ:  62742051, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 8830, jakožto prodávajícím na straně jedné (dále také jako „MEVA-TEC S.R.O.“) a fyzickou nebo právnickou osobou, jakožto kupujícím na straně druhé (dále také jako „odběratel“;MEVA-TEC S.R.O. a odběratel dále také jako „smluvní strany“).

1.2   Součásti smlouvy. Nedílnou součástí každé smlouvy, kterou v rámci obchodních vztahů v mezích Předmětu úpravy uzavírají MEVA-TEC S.R.O. a odběratel (dále také jako „Smlouva“), budou tyto Všeobecné obchodní podmínky MEVA-TEC S.R.O. (dále také jako „VOP“). Neobsahuje-li Smlouva v konkrétním případě odlišné ustanovení, použití jakýchkoli všeobecných podmínek odběratele či jiných všeobecných obchodních podmínek je vyloučeno. Součástí Smlouvy jsou také písemná oboustranně akceptovaná právní jednání (upřesnění předmětu dodávek, místa dodávek apod.) v podobě písemné či elektronické komunikace smluvních stran jakož i přílohy, které mají dle vůle smluvních stran ke Smlouvě jako její nedílná součást náležet.

1.3   Předmět plnění. Předmětem plnění dle Smlouvy je dodávka výrobků z aktuální nabídky MEVA-TEC S.R.O., zejména odpadových nádob, kontejnerů, propan-butanových spotřebičů, dýchacích přístrojů a dalšího zboží, jakož i služby nástrojárny, obrábění, lisování, kovovýroby a lakování (dále také jako „zboží“; pojem zboží zahrnuje také služby a díla prováděné společností MEVA-TEC S.R.O. pro objednatele dle Smlouvy a ujednání těchto VOP budou na služby a díla aplikována analogicky) závazně sjednaná mezi MEVA-TEC S.R.O. a odběratelem ve Smlouvě.

Čl. 2 - uzavření Smlouvy

2.1 Nabídka společnosti MEVA-TEC S.R.O.. Veškeré neadresné nabídky společnosti MEVA-TEC S.R.O. se považují za orientační a nezávazné. Adresnou nabídku je MEVA-TEC S.R.O. oprávněna odvolat i ve lhůtě k jejímu přijetí, která – nebude-li stanoveno v konkrétním případě jinak – činí 14 dnů ode dne doručení nabídky odběrateli (resp. zájemci o odběr zboží).

2.2 Objednávka odběratele. Objednávky učiněné na základě nabídek společnosti MEVA-TEC S.R.O. se považují za návrh na uzavření Smlouvy, který MEVA-TEC S.R.O. přijímá (rozhodne-li se dle vlastní volby k přijetí takovéhoto návrhu) písemným potvrzením (přijetím nabídky). Údaje obsažené v objednávce odběratele jsou závazné a tento není oprávněn učiněnou objednávku následně odvolat ani jakkoli měnit bez výslovného souhlasu společnosti MEVA-TEC S.R.O..

2.3 Forma objednávky. Odběratel je povinen učinit objednávku v písemné formě prostřednictvím dopisu, emailu, faxu či e-shopu společnosti MEVA-TEC S.R.O. na www.mevatec.cz. MEVA-TEC S.R.O. objednávku potvrzuje také v písemné formě prostřednictvím dopisu, emailu či faxu či e-shopu společnosti MEVA-TEC S.R.O. na www.mevatec.cz

2.4 Akceptace společností MEVA-TEC S.R.O.. Pro uzavření i obsah Smlouvy a objem zboží k dodání je rozhodující potvrzení objednávky společností MEVA-TEC S.R.O.. MEVA-TEC S.R.O. je oprávněna potvrdit objednávku s odchylkou. Jakékoli přijetí nabídky společnosti MEVA-TEC S.R.O. ze strany odběratele s jakoukoli odchylkou není přijetím nabídky a ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „NOZ“) se na akceptace jakýchkoli nabídek společnosti MEVA-TEC S.R.O. odběratelem nepoužije.

2.5 Předmět smlouvy. Předmětem smlouvy je dodávka zboží v rozsahu objednávky potvrzené společností MEVA-TEC S.R.O., převedení vlastnického práva k tomuto zboží, jeho dodání odběrateli a uhrazení kupní ceny společnosti MEVA-TEC S.R.O. v souladu se Smlouvou.

Čl. 3 -  ceny, splatnost

3.1 Ceník MEVA-TEC S.R.O.. Cena dodávaného zboží bude vždy určena aktuálním ceníkem společnosti MEVA-TEC S.R.O., platným ke dni potvrzení objednávky společnosti MEVA-TEC S.R.O..

3.2 Součásti ceny. Ceny společnosti MEVA-TEC S.R.O. platí „ze závodu společnosti MEVA-TEC S.R.O.“ (EXW Roudnice nad Labem – INCOTERMS 2010). Nevyplyne-li z konkrétní objednávky jinak, nezahrnují ceny zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty ani žádné jiné daně či poplatky. Poštovné či přepravné jakož i jakékoli jiné obdobné náklady budou účtovány zvlášť ve výši dle ujednání smluvních stran anebo – nebude-li takovéto ujednání – v obvyklé výši.

3.3 Splatnost. Nebude-li ve Smlouvě sjednáno jinak, je cena za zboží splatná do 30 dnů od vystavení faktury společnosti MEVA-TEC S.R.O., která bude bez zbytečného odkladu po vystavení zaslána odběrateli. Cena je splatná na bankovní účet uvedený ve faktuře společnosti MEVA-TEC S.R.O.. Za den zaplacení se považuje den připsání sjednaných částek na účet společnosti MEVA-TEC S.R.O. uvedený ve faktuře.

3.4 Zápočet odběratele. Zápočet jakýchkoliv pohledávek odběratele proti nároku společnosti MEVA-TEC S.R.O. na zaplacení ceny, jakož i jakéhokoliv jiného peněžitého plnění podle Smlouvy je bez předchozího písemného souhlasu společnosti MEVA-TEC S.R.O. vyloučený.

 

Čl. 4 - dodací lhůta a součinnost, prodlení stran

4.1 Dodací lhůta. Dodací lhůta bude sjednána individuálně ve Smlouvě. Společnosti MEVA-TEC S.R.O. je oprávněna přiměřeně, maximálně však o dobu 2 týdnů, prodloužit ve Smlouvě sjednanou dodací lhůtu z důvodů nezaviněných společností MEVA-TEC S.R.O.. Smluvní strany jsou v takovém případě vázány ustanoveními ve Smlouvě a prodloužení dodací doby nepředstavuje porušení Smlouvy.

4.2 Součinnost odběratele. Pokud odběratel neposkytne společnosti MEVA-TEC S.R.O. nutnou součinnost k včasnému dodání zboží a společnost MEVA-TEC S.R.O. z tohoto důvodu své závazky včas nesplní, lhůty pro plnění závazků společnosti MEVA-TEC S.R.O. se přiměřeně prodlouží o každý den prodlení odběratele s poskytnutím součinnosti.

4.3 Vis maior. Lhůty se přiměřeně prodlouží i v případě zásahu překážky mimo vůli společnosti MEVA-TEC S.R.O., jako je např. mobilizace, epidemie, válka, povstání nebo podobné události jako jsou stávka a výluka či jiná okolnost vylučující odpovědnost, kterou se rozumí překážka, jež nastala nezávisle na vůli společnosti MEVA-TEC S.R.O. a brání mu ve splnění jeho povinnosti.

4.4 Prodlení společnosti MEVA-TEC S.R.O.. V případě prodlení společnosti MEVA-TEC S.R.O. bude odběratel – v případě, že prokáže, že mu tímto vznikla škoda – oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši vždy 0,05% ceny části dodávky, s jejímž dodáním je společnost MEVA-TEC S.R.O. v prodlení, za každý ukončený týden prodlení, vždy však maximálně do výše 10% ceny takovéto části dodávky.

4.5 Náhrada škody - společnost MEVA-TEC S.R.O.. Nárok odběratele na náhradu škody způsobené v důsledku prodlení společností MEVA-TEC S.R.O., která přesahuje hranici smluvní pokuty stanovenou v předchozím odstavci, a to ve všech případech prodlení s dodáním zboží i po uplynutí určené dodací doby, je vyloučen.

4.6 Prodlení odběratele. V případě prodlení odběratele se zaplacením ceny za zboží a popř. sjednaného přepravného či jiných závazků odběratele je odběratel povinen uhradit společnosti MEVA-TEC S.R.O. úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení aniž by byl dotčen nárok společnosti MEVA-TEC S.R.O. na náhradu škody.

4.7 Náhrada škody - odběratel. V případě porušení povinností ze strany odběratele, zejména při prodlení s úhradou ceny zboží, jakékoliv platby či zálohové platby, není společnost MEVA-TEC S.R.O. dle sjednané Smlouvy povinna plnit své závazky z této Smlouvy, ani z jiné smlouvy uzavřené mezi společností MEVA-TEC S.R.O. a odběratelem a je oprávněna odstoupit od Smlouvy anebo pozastavit veškerá plnění a nevydat zboží, přičemž v takových případech není dána odpovědnost společnosti MEVA-TEC S.R.O. za případné škody odběratele či třetích stran; společnost MEVA-TEC S.R.O. je v takových případech dále oprávněna vůči odběrateli uplatňovat právo na náhradu škody, a to do výše všech nákladů, které společnosti MEVA-TEC S.R.O. vznikly v souvislosti s dodáním sjednaného zboží a dále všech nákladů souvisejících, jakož i ušlý zisk a další škodu. Odběratel je v takovém případě povinen vydat zboží společnosti MEVA-TEC S.R.O. a poskytnout v tomto směru veškerou součinnost.

Čl. 5 - dodání zboží a jeho podmínky

5.1 Dodací podmínky. Dodání zboží se uskutečňuje okamžikem, kdy je zboží připraveno k odebrání v závodě společnosti MEVA-TEC S.R.O. (EXW Roudnice nad Labem, ČR – INCOTERMS 2010), případně, je-li tak mezi smluvními stranami sjednáno, formou převzetí zboží prvním dopravcem. V případě způsobu dodání zboží odesláním na místo určení je místem a časem dodání okamžik předání prvnímu přepravci anebo zasilateli v provozovně společnosti MEVA-TEC S.R.O., přičemž v tomto okamžiku přechází na odběratele i nebezpečí škody na zboží. Společnosti MEVA-TEC S.R.O. není povinna pojistit zboží proti jeho zničení, poškození, zcizení či ztrátě.

5.2 Množství, jakost, obaly. Společnosti MEVA-TEC S.R.O. je povinna dodat zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení a musí jej zabalit nebo opatřit pro přepravu. V ceně zboží jsou zahrnuty nevratné obaly. Pokud nebudou vratné obaly vráceny odběratelem do 60 dnů od dodání společnosti MEVA-TEC S.R.O., nebudou společností MEVA-TEC S.R.O. přijaty zpět. Pokud dojde k poškození vratných obalů, nebo nebudou vráceny v dohodnutém termínu, bude odběrateli nevratně vyúčtováno 100 procent ceny obalů a odběratel je povinen tuto částku společnosti MEVA-TEC S.R.O. uhradit.

5.3 Množstevní odchylka. Množstevní odchylka dodaného zboží nepřevyšující 10% se nepovažuje za rozpor se smlouvou.

5.4 Předčasné a částečné plnění. Společnost MEVA-TEC S.R.O. je vždy oprávněna plnit předmět Smlouvy předčasně anebo částečně a odběratel je povinen částečné plnění předmětu Smlouvy převzít.

5.5 Nepřevzetí zboží. V případě nepřevzetí zboží odběratelem, je společnost MEVA-TEC S.R.O. oprávněna zboží uskladnit na náklady odběratele. V případě, že odběratel neodebere zboží v dodatečné přiměřené lhůtě do 2 měsíců od jeho dodání, je společnost MEVA-TEC S.R.O. oprávněna prodat zboží jinému zákazníkovi s tím, že odběratel je povinen společnosti MEVA-TEC S.R.O. uhradit veškeré náklady s tím spojené a společnost MEVA-TEC S.R.O. je na již zaplacenou část ceny započíst částku odpovídající nákladům vynaloženým v důsledku neodebrání zboží odběratelem.

5.6 Znemožnění plnění MEVA-TEC S.R.O. odběratelem. V případě, že odběratel odmítne, nebo jiným způsobem znemožní společnosti MEVA-TEC S.R.O. splnit dodávku zboží, uhradí společnosti MEVA-TEC S.R.O. smluvní pokutu ve výši 20% z ceny neodebraného zboží, přičemž v případě, že se jedná o zboží zhotovené na míru dle přání odběratele, uhradí odběratel společnosti MEVA-TEC S.R.O. smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny neodebraného zboží. Odběratel nesmí bránit převzetí zboží na základě drobných vad.

Čl. 6 - přechod vlastnického práva a další prodej

6.1 Vlastnické právo ke zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží odběratelem.

6.2 Omezení dalšího prodeje. S ohledem na distribuční a ostatní závazky MEVA-TEC S.R.O. nesmí odběratel bez předchozího písemného souhlasu po dobu 10 let ode dne uzavření této smlouvy zcizit (ať již sám nebo prostřednictvím třetí osoby), prodat či nabízet k prodeji zboží mimo území státu, do kterého bylo zboží společností MEVA-TEC S.R.O. dodáno, přičemž ve stejném rozsahu odběratel zaváže rovněž své odběratele. Odběratel dále zajistí, že zboží bude užíváno nebo bude převedeno jeho vlastnictví pod obchodní značkou společnosti MEVA-TEC S.R.O.. V případě porušení jakékoliv povinnosti odběratele dle tohoto odstavce se odběratel zavazuje uhradit společnosti MEVA-TEC S.R.O., aniž by bylo dotčeno právo společnosti MEVA-TEC S.R.O. na náhradu škody, smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Čl. 7 - vady zboží

7.1 Vady zboží. Společnosti MEVA-TEC S.R.O. odpovídá za vady zboží, které váznou na zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na odběratele, přičemž řádně oznámené vady, za něž je společnost MEVA-TEC S.R.O. odpovědná, budou odstraněny způsobem, který společnost MEVA-TEC S.R.O. uzná za vhodný a účelný. Ustanovení § 2106 až § 2107 NOZ se nepoužije. Odběratel se uzavřením Smlouvy výslovně předem vzdává svého práva na nároky z vadného plnění  nad rámec rozsahu uvedeného v těchto VOP.

7.2 Zjevné vady. V případě zjevných vad zboží je odběratel povinen tyto vady oznámit společnosti MEVA-TEC S.R.O. nejpozději do 7 dnů od okamžiku dodání zboží společností MEVA-TEC S.R.O. odběrateli, jinak právo odběratele na odstranění vad dle předchozího odstavce zaniká.

7.3 Forma vytknutí, ostatní vady. Vady zboží musí být odběratelem společnosti MEVA-TEC S.R.O. vytknuty písemně a bezodkladně po jejich zjištění, nebo poté, co mohly být při vynaložení dostatečné péče odběratelem zjištěny, vždy však nejpozději do 7 dnů ode dne jejich zjištění.

7.4 Nemožnost pozastavit platby. Při vytknutí vad nemá odběratel právo pozastavit jakékoli platby ceny zboží či jejich části. Ustanovení § 2108 NOZ se nepoužije.

7.5 Lhůta k odstranění vad. Lhůtu k odstranění případných vad stanoví v nejkratší možné lhůtě v rámci svých provozních možností společnost MEVA-TEC S.R.O..

7.6 Sleva. Pokud se bude odstranění vad jevit jako nemožné či neekonomické, je společnost MEVA-TEC S.R.O. oprávněna poskytnout odběrateli přiměřenou slevu z ceny s přihlédnutím k rozsahu a charakteru vady.

7.7 Minimální odchylka. Minimální snížení hodnoty nebo odchylka vlastností zboží se nepovažuje za vadu.  Minimální odchylky spočívají zejména v minimálních odchylkách ve tvaru a barvě, hmotnosti a také tehdy, pokud vada v krátké době zmizí sama nebo může být odstraněna zákazníkem s vynaložením zanedbatelných nákladů. Zanedbatelnost je také dána při odchylkách ležících v rámci běžných obchodních hranic, a proto oborově obvyklé odchylky tímto zůstávají výslovně vyhrazeny.

7.8 Vyloučení nároků z vad. Nároky z vad nevzniknou rovněž v případě nepodstatných odchylek od dohodnuté jakosti, nevhodného skladování, nepatrného omezení použitelnosti zboží, jeho přirozeného opotřebení nebo škod, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží vlivem špatného nebo nedbalého zacházení, neodborné montáže či instalace, montáže, instalace či použití zboží v rozporu s návodem k obsluze a údržbě, provozní a technickou příručkou a/nebo technickými listy, platnými technickými normami, pokynem společnosti MEVA-TEC S.R.O. nebo na základě zvláštních vnějších vlivů, které nejsou zmíněny ve Smlouvě. Nároky z vad nevzniknou ani při neodborných zásazích nebo uvedení do provozu ze strany odběratele nebo třetích osob, ani z jejich důsledků. Nároky odběratele z vad jsou dále vyloučeny i tehdy, pokud vznikly z odlišného využívání zboží, než jaké společnost MEVA-TEC S.R.O. stanovila  a/nebo z toho, že odběratel zboží pozměnil.

7.9 Náhradní dodávky. Společnost MEVA-TEC S.R.O. není povinna zajišťovat náhradní dodávky zboží či jeho částí, které se již nevyrábí.

7.10 Údaje a záruka. Údaje o technické specifikaci zboží či jakékoli jiné údaje na zboží či jeho obalech nejsou považovány za záruku za zboží.

Čl. 8 - průmyslová práva a autorská práva

8.1 Právo duševního vlastnictví. Odběratel je povinen zdržet se jakýchkoli zásahů do průmyslových a autorských práv vztahujících se ke zboží. V případě porušení dané povinnosti odběratele nese veškerou odpovědnost za porušení průmyslových a autorských či jiných souvisejících práv odběratel.

8.2 Výhrada autorského práva. Společnost MEVA-TEC S.R.O. si na veškeré plány, výkresy, technickou specifikaci, návody, ceníky a jiné podklady související s dodáním zboží (dále také jako „podklady“) vyhrazuje autorská práva, a to v neomezeném rozsahu. Tyto podklady mohou být poskytnuty třetí osobě pouze na základě předchozího písemného souhlasu společnosti MEVA-TEC S.R.O..

Čl. 9 - změna okolností

9.1 Změna okolností. Odběratel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 NOZ. Tím nejsou dotčena práva společnosti MEVA-TEC S.R.O. vyplývající ze změny okolností v souladu s ust. § 1765 a § 1766 NOZ.

Čl. 10 - jiné nároky na náhradu škody

10.1 Náhrada škody. Smluvní strany se dohodly, že celková výše náhrady škody způsobené společností MEVA-TEC S.R.O. bude odpovídat nejvýše ceně za zboží, v souvislosti s jehož dodáním daná škoda vznikla.

10.2 Promlčecí doba. Promlčecí doba nároků na náhradu škody způsobené porušením zákonné či smluvní povinnosti společnosti MEVA-TEC S.R.O. činí 12 měsíců ode dne, kdy došlo ke vzniku škody.

Čl. 11 - ujednání pro Smlouvy se spotřebiteli

11.1 Použití tohoto článku pro spotřebitele. V případě, že smluvní stranou na straně odběratele je spotřebitel, uplatní se kromě zbývajících ustanovení těchto VOP rovněž ustanovení tohoto článku. V případě rozporu ustanovení obsaženého v tomto článku s jinými ustanoveními těchto VOP, mají přednost ustanovení tohoto článku.

11.2 Práva a povinnosti spotřebitelů. Byla-li Smlouva uzavřena prostředkem komunikace na dálku, je odběratel – spotřebitel oprávněn od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží odběratelem – spotřebitelem. Podmínkou odstoupení je dodržení stanoveného postupu, a to zaslání formuláře pro odstoupení od smlouvy dostupném na www.mevatec.cz a zaslání nebo předání zboží společnosti MEVA-TEC S.R.O. do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy na adresu uvedenou na zásilce jako adresa společnosti MEVA-TEC S.R.O. spolu se sdělením, že uplatňuje právo k odstoupení od Smlouvy v souladu s  § 1829 odst. 1 NOZ. Ve stejné lhůtě vrátí společnost MEVA-TEC S.R.O. odběrateli – spotřebiteli v souladu s § 1832 NOZ peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal, včetně případně odběratelem – spotřebitelem uhrazených nákladů na dodání zboží odběrateli – spotřebiteli ve výši odpovídající nejlevnějšímu společností MEVA-TEC S.R.O. nabízeného způsobu dodání zboží, a to však ne dříve, než bude prokázáno, že zboží bylo společnosti MEVA-TEC S.R.O. odesláno. Náklady spojené s navrácením zboží společnosti MEVA-TEC S.R.O. (zejména poštovné a přepravné) nese odběratel – spotřebitel. Odběratel – spotřebitel odpovídá společnosti MEVA-TEC S.R.O. za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odběratel – spotřebitel je oprávněn uplatnit u společnosti MEVA-TEC S.R.O. právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ustanovení čl. 12 odst. 12.1 se pro odběratele – spotřebitele nepoužije.

Čl. 12 - rozhodčí doložka, rozhodné právo, osob. údaje

12.1 Rozhodčí doložka. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, týkající se uplatnění nároků z vad zboží nebo peněžitého plnění, jehož hodnota (hodnota sporu) bez příslušenství přesáhne částku odpovídající 150 000,- Kč, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Všechny ostatní spory ze Smlouvy budou rozhodovány obecnými soudy.

12.2 Rozhodné právo. Na veškeré právní vztahy vznikající ze Smlouvy se použije české právo s vyloučením kolizních norem a s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva). Obchodní zvyklost nemá dle § 558 odst. 2 NOZ přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

12.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů. Společnost MEVA-TEC S.R.O. zpracovává a uchovává informace o odběrateli v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Odběratel tímto dává společnosti MEVA-TEC S.R.O. souhlas, se zpracováním veškerých informací včetně osobních údajů souvisejících s obchodním vztahem za účelem uskutečnění plnění Smlouvy a marketingových akcí společnosti MEVA-TEC S.R.O., a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu odběratele s tímto zpracováním. Osobní údaje odběratele společnosti MEVA-TEC S.R.O. nepředává žádné další osobě s výjimkou externího dopravce, pojišťovny nebo správce pohledávek za účelem doručení zboží, jeho pojištění nebo správy pohledávek. Smlouva bude po svém uzavření společnosti MEVA-TEC S.R.O. archivována v elektronické formě a bude přístupná pouze společnosti MEVA-TEC S.R.O.; zákonné povinnosti společnosti MEVA-TEC S.R.O. vůči orgánům veřejné moci tím nejsou dotčeny.

12.4 Salvatorní klauzule. Pokud by se některé z ustanovení VOP stalo zcela nebo částečně neplatným, zůstává tím platnost ostatních ustanovení nedotčena. Namísto neúčinného ustanovení platí účinné ustanovení, jež se co nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného ustanovení. Totéž platí pro případné smluvní mezery.

 

DOKUMENTY

1. Reklamační list
2. Odstoupení od smlouvy

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Městský mobiliář - koše, popelníky | koupelny, kuchyně na klíč | Půjčovna lyží a snowboardů ski servis Ústí nad Labem | DKinstal s.r.o. - Plastová okna a dveře Roudnice nad Labem |
Navrhujeme a realizujeme závlahové systémy | Ohňostroj, ohňostroje Litoměřice, zábavní pyrotechnika Litoměřice, ohnostroj, ohňostroje, zábavní pyrotechnika | Mobilní domy Papík, mobilheim, mobilheimy, mobilheim bazar, mobilní domy, mobilní dům, mobilni domy| Půjčovna lyží a snowboardů JM Ústí nad Labem
Stěhování taxi Praha - pronájem dodávky

YmZlNzRi